Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is het landelijk netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen , zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen en osteoporose. Dit multidisciplinaire netwerk bestaat uit: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en op korte termijn ook ergotherapeuten. Het doel is ervoor te zorgen dat wij als aangesloten zorgverleners passende zorg leveren. Deze zorg richt zich op een duurzaam effect, doordat leefstijl, zelfredzaamheid, bewegen en voeding centraal staan.

Wij als Chronisch ZorgNet zorgverleners bij beweegpraktijk 2move bieden eerstelijns zorg voor de volgende aandoeningen:

 • Etalagebenen (claudicatio Intermittens)
 • Osteoporose
 • Corona

Perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen)

Bij perifeer arterieel vaatlijden, ook wel bekend als etalagebenen, is sprake van een vernauwing in de slagaders die naar de beenspieren gaan. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning is er een tekort. De spieren vragen dan om meer zuurstof dan de slagader door de vernauwing kan laten. Dit leidt tot krampachtige pijn of een doof gevoel bij inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn. Patiënten proberen de pijn voor anderen te maskeren door bijvoorbeeld stil te staan voor een etalage. Zo krijgen de benen rust en trekt de pijn weg. Daarom wordt de aandoening ook wel etalagebenen genoemd.

De behandeling van etalagebenen bestaat uit een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding. Dit is een intensief traject van een jaar. Het doel is om de loopafstand te vergroten, gerelateerde gezondheidsrisico’s te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met andere aandoeningen en/of andere beperkingen.

De patiënt wordt in de eerste periode 2 keer per week behandeld. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. De patiënt oefent ook thuis zelfstandig met bewegen. Tijdens de sessies met de fysio- of oefentherapeut wordt niet alleen fysiek getraind, maar wordt de patiënt ook begeleid naar een gezondere leefstijl. De patiënt en therapeut bekijken samen hoe voldoende bewegen en een gezondere leefstijl op een prettige manier een plek kunnen krijgen in het dagelijks leven van de patiënt. Zo kan de patiënt ook na het beëindigen van de behandeling de voordelen van de behandeling vasthouden.

Lees meer over de wetenschappelijke onderbouwing van gesuperviseerde looptherapie als effectieve behandeling.

Osteoporose

Osteoporose, soms ook wel botontkalking genoemd, is een chronische aandoening van het skelet waarbij de botsterkte afneemt en de structuur van het bot verandert. Door deze veranderde botstructuur ontstaan gemakkelijk botbreuken, ofwel fracturen. Een fractuur is dan ook meestal het eerste signaal om te starten met nader onderzoek naar osteoporose.

Risicofactoren

Er is een groot aantal risicofactoren voor het ontwikkelen van osteoporose:

 • Leeftijd: hoe ouder, hoe groter het risico
 • Geslacht: vrouwen lopen dubbel zoveel risico
 • Andere aandoeningen, vroege overgang, snel werkende schildklier
 • Medicatie, zoals Prednison
 • Laag vitamine D gehalte
 • Leefstijl (weinig bewegen, roken, alcohol, voeding)

Patiënten met osteoporose vinden bij Osteoporose Vereniging uitgebreide informatie over deze aandoening.

Fracturen

Ook fracturen zonder osteoporose verdienen extra aandacht, zeker bij ouderen. Als een vijftigplusser een fractuur oploopt door een val, is er een grote kans dat deze persoon opnieuw valt en iets breekt. Het is dus van belang om aandacht te besteden aan het verkleinen van het val- en fractuurrisico. Fracturen leiden tot verminderde mobiliteit en activiteit met als gevolg een slechtere gezondheid, een lagere kwaliteit van leven en soms vroegtijdig overlijden.

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 60.000 mensen ouder dan 65 jaar een fractuur. Een kwart van deze mensen krijgt binnen 5 jaar een nieuwe fractuur en een derde komt te overlijden. Van alle fracturen wordt ruim 90% veroorzaakt door een val.

Bij beweegpraktijk 2move hebben we een specialisatie Osteoporose, vallen en breken. Deze richt de behandeling op meer en veilig bewegen, een betere balans, een grotere botbelasting, het fractuurrisico verlagen en leefstijlbegeleiding. Bij de start van de behandeling wordt een valrisico-analyse gemaakt. Aan de hand van de analyse kan bekeken worden hoe het valrisico verkleind kan worden, bijvoorbeeld met behulp van een valpreventietraining, balansoefeningen of het versterken van bepaalde spieren.

Lees meer over de wetenschappelijk onderbouwing van beweegtherapie en leefstijlbegeleiding als effectieve behandeling.

Corona

De aandoening Post-COVID is de verzamelnaam voor restklachten die een deel van de patiënten heeft na het doorlopen van een corona infectie, COVID-19. Zij hebben meestal één of meerdere van restklachten.

De meest voorkomende restklachten zijn:

 • Vermoeidheid
 • Dyspneu, benauwdheid
 • Angstklachten
 • Slaapproblemen
 • Verminderde inspanningstolerantie
 • Spierzwakte
 • Hoofdpijn
 • Pijn op de borst
 • Gewrichtsklachten
 • Reuk- en/of smaakstoornissen
 • Cognitieve klachten
 • Vergeetachtigheid en geheugenproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Depressie
 • Somberheid

Behandeling

Niet alleen patiënten die met een corona infectie zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar ook patiënten die de infectie thuis hebben doorlopen, kunnen Post-COVID krijgen.

Onze therapeut bij beweegpraktijk 2move met specialisatie Corona geeft voorlichting en advies aan de patiënt rondom Post-COVID en heeft een coachende rol. Zo begeleidt de therapeut de patiënt naar meer bewegen en zelfmanagement, waarbij de therapeut de behandeling afstemt op het dagelijks leven en de doelen van de patiënt.

Het verschilt per patiënt welke en hoeveel zorg nodig is. De nadruk in de behandeling ligt doorgaans op de opbouw van kracht, balans en conditie om naar een betere gezondheid toe te werken. Daarbij moet fysieke en cognitieve overbelasting vermeden worden, omdat dit tot verergering van de symptomen leidt. Daarnaast helpt de oefen- of fysiotherapeut met ademhalings- en ontspanningsinstructies om kortademigheid, benauwdheid en spierspanningen te verminderen.